English

Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice - modificată și completată de legea 379/2004

Adaptare a Directivei 76/768/EEC cu privire la produsele cosmetice

 

 

 

Articolul 1 -definiții: produs cosmetic, ingredient cosmetic, coloranți cosmetici, conservanți, filtre ultraviolete, lot de fabricație, numar de lot de fabricație, data de minimă durabilitate, notificare, principii de bună practică de fabricație a produselor cosmetice, etichetă, ambalaj primar, ambalaj secundar, produs cosmetic finit, prototip, perioada după deschidere

Articolul 3- lista cu produsele cosmetice in anexa I

Articolul 4- Ministerul Sănătății reprezintă autoritatea competentă pentru reglementarea comercializării produselor cosmetice, notificarea acestora în întocmirea și administrarea bazei de date, inspecția și controlul pe piață, informarea poulației, înregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populației, cauzate de produsele cosmetice, raportarea către Comisia Europeana

Articolul 6- se interzice punerea pe piață a produselor cosmetice care conțin anumite substanțe enumerate în acest articol

Articolul 7- se interzice introducerea pe piață a produselor cosmetice care au fost testate pe animale, folosindu-se altă metodă decât cea alternativă după data la care aceasta a fost validată și adoptată la nivelul Uniunii Europene, ținându-se seama de evoluția procesului de validare din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica

3) în situații exceptionale, când există un motiv întemeiat în ceea ce privește siguranța unui ingredient cosmetic existent, Ministerul Sănătății poate solicita Comisiei Europene să acorde o derogare de la interzicerea testării pe animale

Articolul 12- notificarea consta in transmiterea in formă scrisă și/sau electronică a următoarelor date:

•  numele. denumirea producătorului, a reprezentantului său autorizat, a beneficiarului fabricării produsului respectiv și numărul de inregistrare la registrul comerțului a producatorului, respectiv a reprezentantului său autorizat

•  sediul in România al producatorului sau reprezentantului său autorizat

•  țara de origine pentru produsul cosmetic fabricat in afara teritoriului României

•  denumirea comercială a produsului cosmetic

•  funcția de produs cosmetic

•  declarația de conformitate prin care producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piață a produsului cosmetic importat iși asumă responsabilitatea conformării produselor cosmetice fabricate/importate cu prevederile prezentei legi

Articolul 13- Ministerul Sănătății Publice face publică lista produselor cosmetice notificate

Articolul 14- informații pe care producătorul, reprezentantului său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piata a produsului cosmetic importat trebuie să le dețină la adresa specificată pe etichetă; în cazul în care pe etichetă sunt trecute mai multe adrese, se va sublinia adresa la care se afla dosarul privind produsul cosmetic

Articolul 15- datele prevazute la articolul 14 vor fi prezentate in limba româna sau într-o limba de circulație internațională

Articolul 17- informații care trebuie să apară pe recipient și pe ambalaj: numele și denumirea producatorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piață, sediul sau adresa, țara de origine pentru produsele fabricate în afara Statelor Membre, conținutul nominal în momentul ambalarii produsului, data de minima durabilitate, precauții speciale la utilizare, funcția produsului cosmetic, lista cu ingredientele produsului cosmetic

Articolul 18- pentru ingrediente se folosesc denumirile din Nomenclatorul Internațional pentru Produse Cosmetice- INCI, iar pentru coloranți se va folosi numărul din Indexul Culorilor- Colour Index

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 76/768/CEE cu modificarile și completarile ulterioare, inclusiv cu cele din Directiva 2003/15/CE

 

Norme metodologice de aplicare a legii 178/2000

 

Articolul 3 - notificarea unui produs cosmetic se face la Ministerul Sănătății și Familiei prin direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București în a carei raza teritorială se afla adresa indicata pe eticheta produsului, unde poate fi accesat dosarul acestuia. Dacă în 10 zile de la data notificării Ministerul Sănătății si Familiei nu a comunicat în scris interzicerea punerii pe piață, producătorii, respectiv importatorii pot comercializa produsul respectiv

Articolul 8 - în lista ingredientelor, numele unor ingrediente pentru care a fost acordat dreptul de confidențialitate se inscrie sub forma unui cod numeric format din 7 cifre

Anexa 2 - cuprinsul dosarului produsului cosmetic:

•  denumirea comercială a produsului

•  grupa de produs cosmetic, conform anexei la legea 178/2000

•  compoziția calitativă și cantitativă

•  caracteristicile fizico-chimice și microbiologice ale materiei prime și ale produsului cosmetic

•  metoda de fabricare

•  metoda de analiză pentru controlul calității produsului respectiv

•  informații privind stabilitatea produsului cosmetic

•  evaluarea riscului pentru sănătatea umana

•  denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat analize (cracteristici fizico-chimice și microbiologice ale materiei prime și ale produsului cosmetic și evaluarea riscului pentru sanatatea umana)

•  numele și adresa persoanei raspunzatoare care a evaluat produsul din punct de vedere al riscului pentru sănătatea umană

•  efectele nedorite pentru sănătatea umana inregistrate de producator/importator pe baza reclamațiilor primate de la consumatori

•  dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic- prin teste in vitro sau in vivo

 

 

Copyright ©2007 Greuceanu Design.
All rights reserved. Mail to Webmin for observations